pomiary elektryczne, pomiary oświetlenia.
  • CENNIK

EVITA - pomiary elektryczne, pomiary oświetlenia.

  Pomiary elektryczne - rodzaj pomiaru zł/szt*
1 Pomiary ochrony przeciwporażeniowej  4,50
2 Pomiary ciągłości przewodów PE  3,50
3 Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych  8,00
4 Pomiary rezystancji izolacji obwodów 1-faz  8,00
5 Pomiary rezystancji izolacji obwodów 3-faz 15,00
6 Pomiary natężenia oświetlenia  7,00
7 Pomiary rezystancji uziemień odgromowych 20,00 - 40,00
8 Pomiary rezystancji uziemień ochronnych 25,00
9 Pomiary instalacji elektrycznej do odbioru budynku PINB tel.
* ceny netto za 1 punkt pomiarowy - cennik obowiązuje od 16.02.2015r.

pomiary oświetlenia, pomiary elektryczne

  • 10/06/2010
  • Ukończenie szkolenia w formie seminarium: "Oświetlenie w zakładzie pracy" (zasady doboru, pomiary), zorganizowane przez Instytut Ochrony Pracy - PIB. czytaj...
  • 20/01/2009
  • Rozszerzyliśmy nasz profil działalności o projektowanie i pomiary oświetlenia zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2004 "Światło i oświetlenie miejsc pracy."

pomiary oświetlenia, pomiary elektryczne

pomiary oświetlenia, elektryczne pomiary

Pomiary oświetlenia
wykonujemy przy użyciu luksomierzy, które zostały zatwierdzone przez Główny Urząd Miar, posiadających

aktualne świadectwo wzorcowania.

Pomiary elektryczne - wykonujemy miernikami które posiadają aktualną

deklaracje zgodności i zatwierdzenia typu.